Privātuma politika


 

Vispārīgie noteikumi

1. Pircējam reģistrējoties pasūtījumu/pirkumu veikšanai un piesakoties Pārdevēja komerciālu paziņojumu saņemšanai interneta veikalā gemoss.lv, Pircējs uztic Pārdevējam savus personas datus un dod tiesības Pārdevējam tos apstrādāt saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem un šo Pārdevēja privātuma politiku (turpmāk – Privātuma Politika), kā arī atbilstoši interneta veikala gemoss.lv lietošanas kārtības noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).

2. Pārdevējs ciena Pircēja privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši Privātuma Politikai, kuras mērķis ir sniegt Pircējam informāciju par to, kādam nolūkam Pārdevējs iegūst Pircēja personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Pircēju par viņa tiesībām un pienākumiem.

3. Apstrādājot personas datus Pārdevējs ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī citus tiesību aktus privātuma un personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.

4. Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Pircējs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi Pārdevējam personas datus: elektroniski, papīra formātā vai telefoniski.

5. Pārdevēja sīkdatņu politika ir pieejama interneta veikalā gemoss.lv.


Datu pārzinis

6. Datu pārziņa (Pārdevēja) identifikācijas dati un kontaktinformācija: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GEMOSS”, reģistrācijas Nr.40103099092, juridiskā un pasta adrese: Mūkusalas ielā 73, Rīgā, LV-1004, e-pasta adrese: [email protected], tālruņa numurs: +371 67702777

 

Datu veidi un apstrādes nolūki

7. Pārdevējs apstrādā šādus Pircēja personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese; tālruņa numurs, tajā skaitā šādus Pircēja pasūtījuma/pirkuma datus: piegādes adrese, preču saņēmēja paraksts, pasūtījuma/pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, cenas un atlaides, apmaksas metode un maksājumu informācija.

8. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus šādiem nolūkiem:

– preču pārdošanai (Pircēja identifikācijai; līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai; preču piegādei un garantijas saistību izpildei (līguma izpildei); interneta veikala gemoss.lv darbības uzturēšanai un uzlabošanai; preču piedāvājuma uzlabošanai un reklamēšanai; Pircēja apkalpošanai, pasūtījumu un sūdzību apstrādei un izskatīšanai; Pircēja norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai);

– biznesa plānošanai un analītikai (statistikas uzskaitei; efektivitātes mērīšanai; datu kvalitātes nodrošināšanai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; atskaišu sagatavošanai; aptauju veikšanai; risku pārvaldībai).

9. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

– saskaņā ar Pircēja (datu subjekta) piekrišanu;

– Pārdevēja līgumisko un likumisko saistību izpildei;

– Pārdevēja leģitīmo interešu ievērošanai.

 

Datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

10. Datu apstrādes ietvaros Pārdevējs izmanto automatizētu vai manuālu Pircēja personas datu (tajā skaitā Pircēja pasūtījuma/pirkuma datu) analīzi un automatizētu vai manuālu lēmumu pieņemšanu, ieskaitot pircēju profilēšanu. Pārdevējs var grupēt un analizēt Pircēja datus pēc Pircēja pasūtītajām/pirktajām precēm un/vai ņemot vērā citas Pircējam raksturīgas pazīmes, lai Pārdevēja preču sortimentu, akcijas un atlaides piemērotu Pircēja vajadzībām.

11. Pārdevējs pēc iespējas apstrādā nepersonalizētus, Pircēju neidentificējošus datus.

12. Ja Pircējs ir akceptējis Pārdevēja komerciālu paziņojumu saņemšanu, Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus, sniedzot Pircējam personalizētu vai nepersonalizētu informāciju, piemēram, vispārīgu informāciju par jaunumiem, Pārdevēja piedāvājumiem u.tml., kā arī tieši Pircējam adresētu informāciju par preču sortimentu, akcijām, atlaidēm u.tml.

13. Pircēja personas datu saņēmēji ir Pārdevējs un viņa atbilstoši pilnvarotās personas (tajā skaitā programmatūras piegādātāji, datu bāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, to uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes un analīzes pakalpojumu sniedzēji u.tml.), pats Pircējs, kā arī uzraudzības, kontroles un tiesību aizsardzības iestādes tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

14. Pircēja personas datu aizsardzībai Pārdevējs īsteno dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Pircēja personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam personu lokam, tikai atbilstoši pilnvarotām personām.

15. Pārdevējs nenodod Pircēja personas datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

16. Pircēja personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

– kamēr tiesību aktos noteiktajā kārtībā Pircējs vai Pārdevējs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, darījumu izpilde, tiesību aizsardzība, strīdu risināšana u.tml.);

– kamēr Pārdevējam pastāv tiesisks pienākums datus glabāt.

Pēc tam, kad minētie kritēriji vairs nav piemērojami, Pircēja personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā
17. Datu subjektam (pircējam) ir šādas tiesības:

– saņemt no Pārdevēja tiesību aktos noteikto informāciju saistībā ar Pircēja personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta Pārdevēja leģitīmajās interesēs). Šīs tiesības īstenojamas tiktāl, ciktāl datu apstrāde neizriet no Pārdevēja likumiskiem vai līgumiskiem pienākumiem;

– iesniegt Pārdevējam pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, izmantojot pastu, elektronisko pastu vai iesniedzot klātienē;

– saņemt savus personas datus, ko Pircējs ir iesniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

18. Saņemot Pircēja pieprasījumu, Pārdevējs uz to atbildēs tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

19. Ja Pircēja ieskatā Pārdevējs pārkāpj Pircēja tiesības uz personas datu aizsardzību, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai

 

Citi noteikumi

20. Pārdevējam ir tiesības grozīt un papildināt Privātuma Politiku. Privātuma Politikas aktuālā redakcija ir pieejama interneta veikalā gemoss.lv.