Lietošanas noteikumi


Interneta veikala www.gemoss.lv noteikumi


1. Jēdzieni
1.1. “Pārdevējs” – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.gemoss.lv un saistīto tiesību īpašnieks SIA "Gemoss", reģistrācijas Nr. 40103099092, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 73, Rīga, LV-1004, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem.
1.2. “Pircējs” – a) fiziska persona, kas pasūta preces SIA Gemoss, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Gemoss; b) juridiska persona, kuras vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai pilnvarots pārstāvis, piereģistrējoties www.gemoss.lv Noteikumos noteiktā kārtībā.
1.3. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.
1.4. “Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.
1.5. “Noteikumi” – šie „ Interneta veikala www.gemoss.lv noteikumi”, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu www.gemoss.lv un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.
1.6. “Konts” – uz www.gemoss.lv lietošanas Noteikumu pamata veiktas Pircēja reģistrācijas rezultāts vietnē www.gemoss.lv, kā rezultātā tiek izveidots personīgs Pircēja konts, kurā tiek saglabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture.
1.7. “Privātuma politika” – www.gemoss.lv apstiprināts dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot www.gemoss.lv. Pirms preču iegādes un šī līguma noslēgšanas ar Pārdevēju, Pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja personas datu apstrādes politiku.
1.8. “Veikals” – www.gemoss.lv piederošais veikals, kas atrodas: Mūkusalas iela 73, Rīga, LV-1004.
1.9. “Līgums” – Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.10. “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Šie Noteikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.gemoss.lv. Noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Noteikumu pārkāpšana un/vai neievērošana var veidot pamatu Līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.
2.2. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie teikuma „Iepazinos ar noteikumiem www.gemoss.lv un tiem piekrītu”. Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu SIA Gemoss saistītos noteikumus.
2.3. Pircējs, izveidojot kontu www.gemoss.lv, apstiprina Noteikumus pirmās reģistrācijas laikā. Pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis Noteikumus pirmās reģistrācijas (konta izveidošanas) laikā, Noteikumi tiks piemēroti visiem www.gemoss.lv veiktajiem pirkumiem un visiem pirkuma līgumiem, kas noslēgti ar Pārdevēju pirms atjauninātu Noteikumu publicēšanas. Kad Noteikumi tiek atjaunināti, tos piemēro saskaņā ar šajā punktā aprakstīto kārtību, sākot no to publicēšanas www.gemoss.lv.
2.4. Pirkt preces www.gemoss.lv ir tiesības tikai tiem Pircējiem, kuri norādīti Noteikumu 1.2. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku un www.gemoss.lv lietošanas Noteikumiem, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces www.gemoss.lv.
2.5. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā www.gemoss.lv tikai kā reģistrētam klientam.
2.6. Ja nepieciešams vai pastāv Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētie apstākļi, SIA Gemoss ir tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, piesakoties kontā vai www.gemoss.lv pērkot preces pēc Noteikumu jaunās redakcijas stāšanās spēkā.
2.7. Pircējam ir pienākums iepazīties ar www.gemoss.lv apstiprināto un publicēto Privātuma politiku. Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Pārdevēja noteikto kārtību, kā arī saskaņā ar www.gemoss.lv un Pārdevēja līgumiskajām drošības saistībām attiecībā uz personas datu drošību.
2.8. Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.
2.9. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Interneta veikala www.gemoss.lv piedāvājumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto Interneta veikalu www.gemoss.lv, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt Interneta veikala www.gemoss.lv darba stabilitātei vai drošībai.
2.10. Pārdevējs, ievietojot www.gemoss.lv attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt Interneta veikala www.gemoss.lv darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju un izpildot Pasūtījumus, kuri saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanai.
2.11. Preču atlikumiem http://gemoss.lv/lv/shop ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek vienu reizi dienā, par izmaiņām klients tiks informēts pasūtījuma apstiprināšanas brīdī.
2.12. Prece var atšķirties no attēlā redzamās, preču attēliem ir informatīva nozīme.
3. Reģistrācija un personas datu apstrāde
3.1. Iegādājoties Preces Interneta veikalā www.gemoss.lv, Pircējam ir jāreģistrējas, aizpildot reģistrācijas formu www.gemoss.lv
3.2. Pircējs ir atbildīgs, lai Reģistrācijas formā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms Pasūtījuma veikšanas. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).
3.3. Reģistrējoties un veicot Pasūtījumu, Pircējam jāpārliecinās, vai norādītā e-pasta adrese ir pašam pieejama un tajā ir iespējams saņemt e-pasta sūtījumus. Pārdevējs nav atbildīgs, ja ir nosūtījis Pasūtījuma – avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis.
3.4. Reģistrētam Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt savus datus vai dzēst savu reģistrāciju Interneta veikalā www.gemoss.lv bez papildus saskaņošanas, vai atteikties no komercinformācijas saņemšanas.
3.5. Reģistrējoties Interneta veikalā www.gemoss.lv, Reģistrētais Pircējs iegūst individuālu paroli Pasūtījumu veikšanai Interneta veikalā www.gemoss.lv. Reģistrētais Pircējs apņemas paroli uzglabāt drošā, trešajām personām nepieejamā vietā un neatklāt trešajām personām. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par piekļuves datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta Interneta veikalā www.gemoss.lv, pievienojoties ar savu e-pasta adresi un paroli. Jebkuru personu, kura pievienojas Interneta veikalam www.gemoss.lv un veic Pasūtījumu, izmantojot Reģistrētā Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par reģistrēto Pircēju.
3.6. Ja Reģistrētais Pircējs pazaudē (aizmirst) piekļuves datus Interneta veikalam www.gemoss.lv, viņam jānosūta paroles atgādinājuma pieprasījums.
3.7. Reģistrējoties Interneta veikalā www.gemoss.lv, Reģistrētais Pircējs var izvēlēties pieteikties uz komerciālo paziņojumu saņemšanu vai nepieteikties. Pieteikties komerciālo paziņojumu saņemšanai un atteikties no tiem Reģistrētais Pircējs var jebkurā laikā.
3.8. Reģistrējoties Interneta veikalā www.gemoss.lv, Reģistrētais Pircējs piekrīt Distances līgumam un dod tiesības un atļauju minētajiem mērķiem atlasīt, reģistrēt, ievadīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus, kurus Reģistrētais Pircējs sniedz, aizpildot Reģistrācijas formu.
3.9. Pārdevējs ir tiesīgs personu datu apstrādi un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu uzticēt un nodot trešajām personām, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu.
3.10. Reģistrētā Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi tik, cik tas nepieciešams, identificējot Pircēju, informētu par darījumu, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātās summas, naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no distances līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Interneta veikala www.gemoss.lv piedāvājumus, nodrošinot Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteikto. Apstrādājot un glabājot personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
3.11. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
3.12. Mārketinga nolūkiem, piemēram, statistikai personas dati var tikt apstrādāti tikai apkopotā veidā.
3.13. Pārdevējs neatklās Reģistrētā klienta un Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos un distances līgumā noteiktos gadījumus.
3.14. Iesniedzot attiecīgu rakstisku lūgumu Pārdevējam, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti. Pircējam ir tiesības pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, apturēt savu personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai distances līgumu.
4. Preču cenas
4.1. Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.
4.2. Piegādes izmaksas nav iekļautas cenā.
4.3. Preču cenas Interneta veikala www.gemoss.lv izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas euro ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli 21%. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Interneta veikalā www.gemoss.lv pasūtījuma veikšanas brīdī.
4.4. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas Interneta veikalā www.gemoss.lv. Spēkā ir tā cena, kura norādīta Interneta veikalā www.gemoss.lv pasūtījuma veikšanas (nosūtīšanas Pārdevējam) brīdī.
5. Pircēja tiesības
5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus Interneta veikalā www.gemoss.lv šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
5.2. Pircējam ir tiesības saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam.
5.3. Pircējam ir tiesības saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām.
5.4. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
5.5. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
5.6. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
5.7. Pircējam ir tiesības Preces garantijas termiņa laikā iesniegt pretenzijas par Preces kvalitāti.
5.8. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, www.gemoss.lv izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.
6. Pircēja pienākumi
6.1. Pircējam, izmantojot Interneta veikalu www.gemoss.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, www.gemoss.lv izmantošanas noteikumi, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti Interneta veikalā www.gemoss.lv, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.
6.2. Pircējam, noformējot pasūtījumu, ir pienākums sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas.
6.3. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
6.4. Ja Pircējs izvēlas preces saņemt Veikalā, Pircējam tās izvēlētajā Veikalā jāizņem Noteikumos noteiktajā termiņā.
7. Pārdevējam ir tiesības:
7.1. Pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;
7.2. Neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci.
7.3. Nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību un Preces saskaņā ar šā līguma 12.sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.
7.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.
8. Pārdevēja pienākumi
8.1. Pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu.
8.2. Sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju.
8.3. Informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi.
8.4. Izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības.
8.5. Ne vēlāk 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām.
8.6. Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.
9. Pasūtījumu veikšana
9.1. Pircējs var pasūtīt preces Interneta veikalā www.gemoss.lv, tiešsaistē reģistrējoties www.gemoss.lv (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli).
9.2. Pasūtot preces, Pircējam Interneta veikala www.gemoss.lv sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus SIA Gemoss apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.
9.3. Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs nosūta Pircējam saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem un pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi.
9.4. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts www.gemoss.lv un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.
10. Samaksas kārtība.
10.1. Pasūtījums ir jāapmaksā ar norēķinu karti.
11. Pasūtījumu izpilde
11.1. Interneta veikalā www.gemoss.lv veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no pulksten 9.00– 17.30.
11.2. Kad produkti ir izvēlēti, izvēlas preču saņemšanas veidu.
11.3. Preces saņemšana iespējama:
11.3.1. veikalā Mūkusalas ielā 73, Rīga, veikala darba laikā – darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.18.00, sestdienās no plkst.10 līdz plkst.16.00.
11.3.2. Omniva pankomātos.
11.3.3. ar kurjera piegādi.
11.4. Saņemot Preci, Pircējs uzrāda apstiprinājuma e-pastu par preču iegādi un samaksas veikšanu.
11.5. Pārdevējs rūpēsies, lai jebkurš Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja pasūtīto Preču nav vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces, par to brīdinot Pircēju.
11.6. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pārdevēja izdotā pavadzīme ar Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu.
11.7. Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.
11.8. Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.
12. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ
12.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma Interneta veikalā www.gemoss.lv) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
12.1.1. tiek piegādātas Preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
12.1.2. tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;
12.1.3. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
12.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda un paraksta piegādes dokumentam pievienoto atteikuma/preču atgriešanas veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta Pārdevējam uz adresi : Rīgā, Mūkusalas ielā 73, LV – 1004, vai e-pastā [email protected]
12.3. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod preci (ja tā ir piegādāta) Pārdevēja juridiskajā adresē Rīgā, Mūkusalas ielā 73 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 19.00). Atteikumu var iesniegt arī kopā ar preci.
12.4. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, cenu 30 dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot Preces cenu uz Pircēja norādīto bankas kontu. Samaksā skaidrā naudā netiek veikta. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
12.5. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
12.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā, ja saskaņā ar 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 punktu 14.1, Preces vērtība ir samazināta, tai skaitā:
12.6.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;
12.6.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.
12.7. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.
12.8. Izdevumus Preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot Preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), aizpildot atteikuma veidlapu.
13. Līguma noteikumiem neatbilstoša prece
13.1. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošu Preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” Pārdevēja juridiskajā adresē Rīgā, Mūkusalas iela 73 (darbdienās no plkst.9.00 līdz 19.00) un tas tiek izskatīts spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņos.
13.2. Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas Preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
14. Informācijas apmaiņa
14.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
14.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Interneta veikala www.gemoss.lv sadaļā Kontakti norādītos saziņas līdzekļus un adreses.
15. Nobeiguma noteikumi
15.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
15.2. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.
15.3. Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
15.4. Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja sagatavotajai un SIA Gemoss pārsūtītajai atbildei uz rakstisku Pircēja pretenziju, tad Pircējs (fiziska persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par www.gemoss.lv iegādāto preci var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: [email protected], tālr.: +371 65452554, fakss: +371 67388634, vietnē www.ptac.gov.lv – vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu SIP platformā https://ec.europa.eu/odr/.